Krajowa Izba Adwokatów Kościelnych

Krajowa Izba Adwokatów Kościelnych (w skrócie: KIAK) z siedzibą w Warszawie została powołana dnia 10 czerwca 2019 roku w wyniku jednomyślnej uchwały adwokatów kościelnych w Polsce należących do tej pory do Korpusu Adwokatów Kościelnych w Polsce (KAK), którzy w tym dniu stali się członkami założycielami KIAK. Zgodnie ze wspomnianą uchwałą wszyscy dotychczasowi członkowie KAK stali się członkami KIAK. Od dnia 10 czerwca 2019 roku adwokaci kościelni w Polsce kontynuują swoją wspólną działalność w formie prawnej stowarzyszenia kościelnego pod nazwą Krajowa Izba Adwokatów Kościelnych. Stowarzyszenie to powołano do życia zgodnie z postanowieniem Walnego Zebrania KAK z 4.09.2018 i zgodnie z kan. 298-299 i 321-322 KPK, jako prywatne stowarzyszenie kościelne. Czeka ono na przyznanie osobowości prawnej przez Konferencję Episkopatu Polski. Wszyscy Członkowie Założyciele KIAK jednomyślnie uchwalili Statut Krajowej Izby Adwokatów Kościelnych oraz Kodeks Etyki Adwokata Kościelnego. Statut określa cele i zasady działania KIAK oraz jej strukturę organizacyjną. Adwokaci kościelni jako członkowie założyciele Krajowej Izby Adwokatów Kościelnych powołali jednomyślnie władze KIAK w następującym składzie: I. Zarząd: Ks. Prof. Ryszard Sztychmiler – Prezes; Dr Zofia Orłowska – Zastępca Prezesa; Mgr lic. Kamil Orliński – Sekretarz-Skarbnik; Dr Justyna Krzywkowska – Sekretarz Pomocniczy. Komisja Rewizyjna i Dyscyplinarna: Prof. Marta Greszata-Telusiewicz jako przewodnicząca, mgr lic, Jakub Fenrych i mgr lic. Grzegorz Ożga jako członkowie.

logo kiak official


Poprzednia forma organizacyjna adwokatów kościelnych: Korpus Adwokatów Kościelnych w Polsce (KAK) powstał w dniu 12 czerwca 2007 r. podczas III ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem. Członkami założycielami Korpusu byli ks. prof. Ryszard Sztychmiler, dr Marta Greszata, dr Aleksandra Brzemia-Bonarek, mgr Danuta Siudyła i mgr Jakub Fenrych. Korpus zrzeszał 30 adwokatów kościelnych, czyli adwokatów stałych będących pracownikami sądów oraz adwokatów prywatnych, zatwierdzonych przez biskupów diecezjalnych przy sądach kościelnych w Polsce. Wcze śniej KAK, a obecnie KIAK, reprezentuje środowisko adwokatów kościelnych wobec Konferencji Episkopatu Polski "Konwentu Oficjałów Polskich",  wydziałów prawa kanonicznego oraz innych ośrodków kościelnych i naukowych w Polsce, jak i za granicą. Krajowa Izba Adwokatów Kościelnych przyczynia się do nawiązywania współpracy między adwokatami, wypracowywania standardów udzielania pomocy prawnej, wymiany doświadczeń i publikacji, podnoszenia kwalifikacji zawodowych adwokatów w Polsce poprzez szkolenia i sympozja. W ten sposób adwokaci mogą zdobywać coraz większe doświadczenie, które pozwala im skuteczniej pomagać stronom procesowym. Istotne znaczenie ma także stała formacja adwokatów należących do KAK, aby jak najlepiej i zgodnie z prawem udzielać stronom procesowym fachowej pomocy.

Awesome Image
KAK wspólnie z Radą Prawną KEP w latach 2009-2015 wypracował projekt jednolitych norm prawnych Konferencji Episkopatu Polski dotyczących powoływania i pracy adwokatów kościelnych. KIAK popiera ten projekt i oczekuje na ich promulgację
1
Adwokatów
2
Obsługiwanych diecezji
1
Lat działalności
1
Publikacji
Awesome Image