AKTUALNOŚCI

Stanowisko KAK nt. etyki adwokackiej   

Korpus Adwokatów Kościelnych, jako stowarzyszenie adwokatów kościelnych, dbając o dobre imię adwokatów kościelnych w Polsce, stanowczo potępia działania Pani Magdaleny Wojdały opisane w wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza z dnia 08.11.2022 roku.

Opisane w Wyroku działania stanowią jednoznaczne naruszenie prawa zarówno świeckiego, jak też kanonicznego. Stanowią również naruszenie norm, którymi kierują się adwokaci kościelni zrzeszeni w KAK, to jest m. in. Kodeksu Etyki Adwokatów Kościelnych. Działania te w żadnej mierze nie licują z postawą moralną, jaką powinien reprezentować adwokat kościelny.

Pragniemy również zauważyć i z całą mocą podkreślić, że Pani Magdalena Wojdała nigdy nie należała do Korpusu Adwokatów Kościelnych.

Kanoniści zrzeszeni w Korpusie Adwokatów Kościelnych stanowczo potępiają wszelkie działania, które naruszają godność zawodu adwokata kościelnego oraz są skierowane przeciwko Stronie postępowania o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Korpus Adwokatów Kościelnych, jako stowarzyszenie, którego jednym z elementarnych celów jest działalność formacyjna i dydaktyczna członków Izby, a także wypracowywanie wysokich standardów udzielania pomocy prawno-kanonicznej przestrzega przed korzystaniem z pomocy osób, których wiedza i doświadczenie nie może być należycie potwierdzona i sprawdzona.

Stanowisko stowarzyszenia KAK wobec ataków na Świętego Jana Pawła II

My, członkowie stowarzyszenia Korpus Adwokatów Kościelnych wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec powstałych w ostatnim czasie publikacji i ataków godzących w osobę i autorytet Ojca Świętego Jana Pawła II. Jednocześnie uważamy, że ataki te są próbą zanegowania nie tylko osoby Jana Pawła Wielkiego, ale i systemu wartości, na których zbudowana została chrześcijańska cywilizacja zachodnia. Bezpodstawne podważanie zasług i autorytetu św. Jana Pawła II jest atakiem nie tylko na Kościół, lecz także na Polskę, której był on najwspanialszym przedstawicielem.

      Jako wykonujący zawód adwokata kościelnego na co dzień czerpiemy z ogromnego dorobku moralnego i intelektualnego, który pozostawił po sobie Papież Polak. Jan Paweł II, będąc świadomym zagrożeń praw osoby ludzkiej, od początku swego pontyfikatu zaangażował cały swój autorytet w obronie najwyższych wartości godności osoby ludzkiej, w tym małżeństwa i rodziny. Do bogatego Magisterium Jana Pawła II, w tym także w zakresie ochrony życia i godności każdej osoby ludzkiej, zaliczyć należy wiele jego encyklik, konstytucji, adhortacji apostolskich, listów, homilii itd. Wydarzenia sprzed dziesięcioleci oceniać należy w kontekście ówczesnej wrażliwości na problemy społeczne. A św. Jan Paweł II nawet wyprzedzał epokę, gdyż jako jeden z pierwszych piętnował zło i wydał przepisy bardziej rygorystyczne niż w owym czasie wydawały władze świeckie dla karania za przestępstwa wobec małoletnich.

      Niezmiennie aktualny pozostaje kontekst doktrynalny zagadnień, przedstawianych także w corocznych przemówieniach Jana Pawła II do Trybunału Apostolskiego Roty Rzymskiej, ukazujący znaczenie posługi sędziego i innych członków procesu kanonicznego, w  tym także adwokatów kościelnych.  Należy podkreślić, że Jan Paweł II stawiał wysokie wymagania intelektualne pracownikom i współpracownikom kościelnego wymiaru sprawiedliwości. Odnośnie spraw o stwierdzenie nieważności małżeństw popodkreślał, że należy je rozpatrywać w kontekście wartości, jaką jest samo małżeństwo i jego nierozerwalność. Obecnie nie można mówić ani o prawidłowej interpretacji ani o właściwej aplikacji prawa procesowego, bez stosownych odniesień do nauczania Jana Pawła II, zawartego w jego przemówieniach rotalnych.

         Dlatego też domagamy się natychmiastowego zaprzestania ataków na osobę świętego Jana Pawła II, które są bezpodstawne i godne potępienia. A gdyby takie antyspołeczne i antypolskie działania były powtarzane, wzywamy organa ścigania do odpowiednio surowego karania za nie.

 

..