Historia KAK

Historia Korpusu Adwokatów Kościelnych

Korpus Adwokatów Kościelnych (KAK) został powołany dnia 12 czerwca 2007 r. podczas III ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem, jako niesformalizowane stowarzyszenie adwokatów pracujących w sądownictwie kościelnym w Polsce w oparciu o kan. 215, 321 i 1483 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Członkami założycielami Korpusu byli ks. prof. Ryszard Sztychmiler, dr Marta Greszata, dr Aleksandra Brzemia-Bonarek, mgr Danuta Siudyła i mgr Jakub Fenrych. Korpus zrzeszał wkrótce 30 adwokatów kościelnych, czyli adwokatów stałych będących pracownikami sądów oraz adwokatów prywatnych, zatwierdzonych przez biskupów diecezjalnych przy sądach kościelnych w Polsce.

KAK reprezentuje środowisko adwokatów kościelnych wobec Konferencji Episkopatu Polski, sądów kościelnych,  wydziałów prawa kanonicznego oraz innych ośrodków kościelnych i naukowych w Polsce i za granicą. Korpus przyczynia się do nawiązywania współpracy między adwokatami, wypracowywania standardów udzielania pomocy prawnej, wymiany doświadczeń i publikacji, podnoszenia kwalifikacji zawodowych adwokatów poprzez szkolenia i sympozja. Korpus organizuje także stałą formację adwokatów należących do KAK, aby mogli oni jak najlepiej i zgodnie z prawem udzielać stronom procesowym fachowej pomocy. Adwokaci zrzeszeni w KAK mogą zdobywać coraz większą wiedzę i doświadczenie, które pozwala im skuteczniej pomagać zainteresowanym, zwłaszcza stronom procesowym. W latach 2009-2019 KAK podejmował wobec Konferencji Episkopatu Polski starania o jednolite uregulowanie sytuacji prawnej adwokatów kościelnych w całej Polsce. Normy takie KAK wspólnie z Radą Prawną KEP wypracował, lecz dotąd nie zostały one ogłoszone.

Zgodnie z postanowieniem Walnego Zebrania KAK z 4.09.2018, zgodnie z kan. 298 i 321 KPK, stowarzyszenie działając dalej na podst. kan. 215 KPK, podjęło starania o uzyskanie kościelnej osobowości prawnej w oparciu o kan. 322 KPK. Zgodnie z sugestią Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski stowarzyszenie podjęło 10.06.2019 roku uchwałę o zmianie nazwy na: Krajowa Izba Adwokatów Kościelnych (w skrócie: KIAK) z siedzibą w Warszawie. Wszyscy Członkowie KIAK uchwalili Statut oraz Kodeks Etyki Adwokata Kościelnego. W statucie określono cele i zasady działania KIAK oraz strukturę organizacyjną stowarzyszenia. Członkowie powołali jednomyślnie Zarząd KIAK w składzie: Ks. Prof. Ryszard Sztychmiler – Prezes; Dr Zofia Orłowska – Zastępca Prezesa; Mgr lic. Kamil Orliński – Sekretarz-Skarbnik; Dr Justyna Krzywkowska – Sekretarz Pomocniczy.

W roku 2022 podjęto starania o założenie i rejestrację stowarzyszenia na gruncie prawa polskiego. Dnia 28.05.2022 roku odbyło się Walne Zebranie członków KIAK, które stało się zebraniem założycielskim tego stowarzyszenia dla rejestracji na podstawie prawa polskiego. Nieco zmodyfikowano wtedy Statut KIAK i wybrano nowe władze stowarzyszenia w składzie: a) Zarząd: ks. prof. Juliusz Ryszard Sztychmiler – Prezes, dr Michał Marcin Poczmański – Wiceprezes, mec. Adam Chmura – Sekretarz-Skarbnik; b) Komisja Rewizyjna i Dyscyplinarna: mec. Krzysztof Borowski, dr Seweryn Franciszek Świaczny, mec. Justyna Sokołowska. Dnia 29.09.2022 r. stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS, pod pierwotną nazwą Korpus Adwokatów Kościelnych (KAK), pod numerem 0000983781. To dało podstawę do założenia konta bankowego stowarzyszenia. Dnia 16.03.2023 r. wybrano mec. Jacka Nowickiego na nowego Sekretarza-Skarbnika KAK. Obecnie stowarzyszenie liczy prawie 30 członków; oprócz pomocy w procesach kościelnych zajmuje też stanowisko w kwestiach ważnych dla sądownictwa kościelnego i Kościoła w Polsce.