PUBLIKACJE J. KRZYWOWSKIEJ

Publikacje Justyny Krzywkowskiej

1. Krzywkowska J., Łączenie funkcji adwokata z funkcją pełnomocnika w procesie
o nieważność małżeństwa, [w:] Współpraca sądów ze stronami procesowymi adwokatami, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2011, s. 135-142.
2. Krzywkowska J., Małżeństwo związkiem na całe życie, „Studia Prawnoustrojowe” 16 (2012), s. 87-98. ISSN 1644-0412.
3. Krzywkowska J., Anoreksja jako przyczyna niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, [w:] Fides et bellum. Księga poświęcona Pamięci Księdza Biskupa, Profesora, Generała śp. Tadeusza Płoskiego, t. 2, red. B. Sitek, T. Jasudowicz, M. Seroka, Olsztyn 2012, s. 287-296.
4. Krzywkowska J., Adwokat kościelny, dawniej i dziś, [w:] Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim, red. B. Sitek, C. Lazaro Guillamon, K. Naumowicz, K. Zaworska, Olsztyn 2012, s. 353-366.
5. Krzywkowska J., Bitowt A., Kognicja sądów powszechnych (świeckich) w zakresie kanonicznych procesów małżeńskich z udziałem niekatolików, [w:] Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski, A. Tunia, Lublin 2013, s. 245-264.
6. Krzywkowska J., Przeszkoda niemocy płciowej w świetle wykładni kan. 1084 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Studia Prawnoustrojowe” 21 (2013), s. 35-45.
7. Krzywkowska J., Małżeński obowiązek ochrony życia w świetle nauczania Kościoła katolickiego, „Białostockie Studia Prawnicze” 13 (2013), s. 67-76.
8. Krzywkowska J., Klient nasz pan? – działania adwokatów a dobro duchowe małżonków, [w:] „Favor matrimonii”? Teoria i praktyka, red. L. Świto, M. Tomkiewicz, Olsztyn 2014, s. 11-23.
9. Krzywkowska J., Status prawny osób żyjących w związkach niesakramentalnych, [w:] Samotność: wybór czy konieczność?, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s. 377-389.
10. Krzywkowska J., Uzupełnianie materiału dowodowego w trakcie trwania procesu
o nieważność małżeństwa, [w:] Dowodzenie w procesach kościelnych, red.
J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, Olsztyn 2014, s. 135-148.
11. Krzywkowska J., Wypaczony obraz procesów o nieważność małżeństwa wyzwaniem dla sądownictwa kościelnego, [w:] Ochrona małżeństwa i rodziny w Polsce. Zagadnienia prawne, red. J. Krzynówek, J. Krzywkowska, Olsztyn 2015, s. 97-106.
12. Krzywkowska J., Prawo ubogich a koszty związane z procesem o nieważność małżeństwa, [w:] Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych. Teoria i praktyka, red.
J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, Olsztyn 2016, s. 73-81.
13. Krzywkowska J., Adwokat kościelny a służba prawdzie, [w:] Autorytet: wyzwania – oczekiwania – zadania, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2016, s. 317-325.
14. Krzywkowska J., Przyspieszenie procedury orzekania nieważności małżeństwa realną pomocą wiernym rozwiedzionym, [w:] Problemy współczesności: społeczeństwo – prawo – gospodarka, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2016, s. 105-119.
15. Krzywkowska J., Poszukiwanie prawdy w procesie o nieważność małżeństwa, „Pedagogia Ojcostwa” 12/1 (2016), s. 22-30.
16. Krzywkowska J., Wyrok w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa, [w:] Instytucja małżeństwa – wyzwanie dla ustawodawcy, red. M. Różański, J. Krzynówek,
L. Krzyżak, Olsztyn 2016, s. 75-83.
17. Krzywkowska J., Potrzeba nowelizacji kanonicznego prawa kanonicznego?, [w:] Kvalita normotvornej a aplikačnej stránky zákonnosti ako determinant právneho štátu (zborník
z II. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Banskobystrické Dni Práva, 23-24 november 2016, zámok Vígl’aš), Belianum. Vydavatel’stvo Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici Právnická fakulta UMB 2017, s. 212-223.
18. Krzywkowska J., Acta causae i acta processus. Zastosowanie zasady pisemności
w procesie o nieważność małżeństwa, [w:] Informacja w postępowaniach sądowych
i administracyjnych, red. P. Fajgielski, A. Tunia Lublin 2018, s. 195-205.
19. Krzywkowska J., Koszty sądowe w procesie o nieważność małżeństwa. Perspektywa polska, [w:] Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym, red. M. Bielecki, Lublin 2018, s. 185-195.
20. Prawo w służbie małżeństwu i rodzinie. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 70. rocznicy urodzin, red. M. Różański,
J. Krzywkowska, M. Rzewuska, Olsztyn 2018, ss. 366.
21. Krzywkowska J., Paszkowski M., Separacja szansą na wyjście z kryzysu małżeńskiego – ujęcie kanonistyczne, [w:] Prawo w służbie małżeństwu i rodzinie. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 70. rocznicy urodzin, red. M. Różański, J. Krzywkowska, M. Rzewuska, Olsztyn 2018, s. 109-118.
22. Krzywkowska J., Prawo do rozpatrzenia sprawy małżeńskiej przez sąd kościelny, „Studia Prawnoustrojowe” 41 (2018), s. 97-108.
23. Krzywkowska J., Prawo do prywatności w procesie o nieważność małżeństwa, [w:] Prawo do prywatności w kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych, red. T.J. Zieliński, M. Hucał, Warszawa 2019, s. 339-355.
24. Krzywkowska J., Zdolność świadków do składania zeznań przed sądami kościelnymi, „Roczniki Nauk Prawnych” 29 (2019) 4, s. 141-153.
25. Krzywkowska J., Udział osadzonego w postępowaniu w sprawie o nieważność małzeństwa kanonicznego – aspekty prawne, [w:] Człowiek – Państwo – Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin 2020, s. 197-212.
26. Krzywkowska J., Adwokat – realny pomocnik czy zbędny „dodatek”, „Roczniki Nauk Prawnych” 30 (2020) 3, s. 213-224.

27. Krzywkowska J., Naruszenie dóbr osobistych w kanonicznym procesie małżeńskim. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 12 stycznia 2017 r., I ACA 676/16, [w:] Glosator Warmiński: olsztyńskie miniatury z zagadnień stosowania prawa, t. 2, red. K. Frąckowiak, M. Lubiszewski, Olsztyn 2022, s. 187-197.

28. Krzywkowska J., Instrumenty prawne w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych na forum sądownictwa wyznaniowego w sprawach małżeńskich, [w:] National security in modern world: legal, technological and social communication aspects, red. J. Mrozek, S. Banakh, S. Mazepa, Ełk 2021, s. 131-140.