Publikacje R. Sztychmilera

Publikacje Ryszarda Sztychmilera

Przydatne w pracy adwokatów kościelnych, z lat 1992-2021 (stan z 22.09.2021)

1. „Problem odrzucenia skargi o nieważność małżeństwa z tytułu wykluczenia potomstwa w dekrecie Roty Rzymskiej z 21.06.1985 r. c. Serrano”. „Ius matrimoniale” 3:1992 s. 104-119.

2. „Dobro małżonków jako istotny cel małżeństwa według KPK z 1983 roku”. W: Kościół i Prawo. T. 8. Lublin 1992 s. 103-124.
3. „Implikacje procesowe ujęcia celów małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.” W: Przymierze małżeńskie. Pr. zbior. pod red. W. Góralskiego i R. Sztychmilera. Lublin 1993 s. 75-95.
4. „Doktryna Soboru Watykańskiego II o celach małżeństwa i jej recepcja w Kodeksie Prawa Kanonicznego z roku 1983”. Lublin 1993 ss. 522.
5. „Potrzeba udziału adwokata w procesie o nieważność małżeństwa”. „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 4:1994 nr 1 (6) s. 28-38.
6. „Zakres i znaczenie pomocy wzajemnej małżonków według współczesnej nauki Kościoła”. „Roczniki Nauk Prawnych” 4:1994 s. 119-127.
7. „Znaczenie prawne miłości małżeńskiej”. „Prawo Kanoniczne” 38:1995 nr 3-4 s. 87-117.
8. „Problem określenia istotnych obowiązków małżeńskich”. „Ius matrimoniale” 1(6-7):1996 s. 59-77.
9. „Istotne obowiązki małżeńskie w Kodeksie Prawa Kanonicz¬nego z 1983 roku”. „Roczniki Nauk Prawnych” 7:1997 s. 121-138.
10. „Istotne obowiązki małżeńskie”. Warszawa 1997 ss. 549.
11. „Znaczenie osobowości kandydata do małżeństwa w świetle obowiązującego prawa kanonicznego”. „Prawo Kanoniczne” 40:1997 nr 1-2 s. 201-231.
12. Ryszard Sztychmiler, Jarosław Chryzostom Fryc, Bożena Drelich. „Stwardnienie rozsiane a zdolność podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich”. „Ius matrimoniale” 2(8):1997 s. 9-38.
13. Obowiązki małżeńskie według Adhortacji apostolskiej Familiaris consortio i innych okołokodeksowych dokumentów Kościoła. „Studia Warmińskie” 34:1997 s. 329-339.
14. 106. „Stwierdzenie nieważności małżeństwa z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. W: Kościół i prawo. T. 13. Lublin 1998 s. 209-215.
15. R. Sztychmiler, S. Szulgacz. „Alkoholizm a istotne obowiązki małżeńskie”. W: „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Nauki Prawne”. Zeszyt 1. Pod red. R. Sztychmilera. Olsztyn 1998 s. 128-146.
16. „Zaburzenia seksualne a zdolność do małżeństwa. Sprawozdanie z dyskusji panelowej”. W: Tożsamość seksualna nupturientów a zdolność do zgody małżeńskiej. Materiały I Międzynarodowego sympozjum prawa kanonicznego – zorganizowanego przez Katedr_ Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu 16 X 1996. Pr. zbior. pod red. B.W. Zuberta. Opole 1998 s. 161-163.
17. „Obowiązki małżeńskie – istotne i nieistotne”. „Ius matrimoniale” 3(9):1998 s. 115-134.
18. „Obowiązki małżeńskie”. Warszawa 1999 ss. 549.
19. „Dowodzenie nieważności małżeństwa w świetle dyskusji kanonistów w latach 1997-1998”. „Prawo Kanoniczne” 42:1999 nr 1.2 s. 179-190.
20. 160. „Kompetencje trybunałów kościelnych”. „Studia Warmińskie” 36:1999. Olsztyn 1999 s. 345-358.
21. „Wykluczenie potomstwa w świetle najnowszego orzecznictwa Roty Rzymskiej”. „Jus matrimoniale” 5(11):2000 s. 103-122. (proc5)
22. „Sędziowie i urzędnicy sadowi w służbie praw człowieka”. W: Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. B.W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin. Pod red. A. Dębińskiego i E. Szczot. Lublin (RW KUL) 2000 s. 681-707.
23. „Wieloinstancyjna struktura sądów kościelnych gwarancją ochrony praw człowieka”. W: Nauki prawne wobec przemian. Pod red. R. Sztychmilera. Olsztyn 2000 s. 71-83.
24. „Prawa stron w procesie kanonicznym”. W: Nauki prawne wobec przemian. Pod red. R. Sztychmilera. Olsztyn 2000 s. 85-95.
25. „Możliwości korzystania z prawa do skargi i zarzutu w świetle kanonów 1491-1500 Kodeksu Prawa Kanonicznego. W: Nauki prawne wobec przemian. Pod red. R. Sztychmilera. Olsztyn 2000 s. 97-106.
26. „Sądownictwo kościelne w służbie praw człowieka”. Olsztyn (Wyd.Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego) 2000 ss. 164.
27. „Der Ausschluss von Nachkommenschaft nach dem CIC und der neusten Rota-Rechtsprechung”. „De Processibus Matrimonialibus” 8/1 :2001 s. 501-522.
28. „Zawiązanie sporu w procesie kanonicznym”. „Jus Matrimoniale” 6/12/:2001, s. 101-125.
29. „Wezwanie sadowe”. „Prawo Kanoniczne” 44:2001 nr 1-2, s. 125-139;
30. „Rozsądzanie spraw z tytułów braku rozeznania i niezdolności podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich”, „Prawo Kanoniczne” 44:2001 nr 3-4 s. 225-238.
31. „Ochrona praw człowieka w normach kanonicznego procesu spornego”, Olsztyn (Wyd. UWM) 2003, ss. 275.
32. „Trybunał dla wiernych Kościoła bizantyjsko-ukraińskiego w Polsce. W: Unitas in veritate. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej połączonej z prezentacją polskiego wydania Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich. Lublin, KUL – 20 lutego 2002 r. Pod red. L. Adamowicza. Lublin (Polihymnia) 2003 s. 91-96.
33. „Litis instantia – trwanie procesu kanonicznego”. „Studia Warmińskie” 60:2003, s. 117-127.
34. Rozstrzyganie spraw wpadkowych. W: Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Julianowi Kałowskiwmu MIC z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin. Pr. zbior. pod red. J. Wroceński, B. Szewczul, A. Orczykowski. Warszawa (UKSW) 2004, s. 535-550.
35. Oświadczenia stron jako środek dowodowy. W: Ecclesia et status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego. Red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz. Lublin (Wyd. TN KUL) 2004, s. 563-579.
36. Forum właściwe i organizacja trybunałów kościelnych w świetle Instrukcji Dignitas Connubii. W: Proces małżeński według Instrukcji „Dignitas Connubii”. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 13-14 czerwca 2005 roku (II Ogólnopolskie Forum Sądowe). Pr. zbior. pod red. T. Rozkruta. Tarnów 2006 s. 35-52.
37. Trybunał właściwy w sprawach o nieważność małżeństwa w świetle instrukcji „Dignitas connubii” z 2005 roku. W: Prawo – Administracja – Policja. Księga pamiątkowa Profesora Wincentego Bednarka. Olsztyn (Wyd. UWM) 2006, s. 422-431.
38. Einreichung einer Klageschrift zur Einleitung eines Ehenichtigkeitsverfahrens. w: Verwaltung und Politik. Festschrift für Hans-Jürgen Sperling, Hrg. H-J. Peters u. P. Witt, Boorberg (Stuttgart) 2007, s. 318-324.
39. Właściwość sądu i trybunały (art. 8-64), w: Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”. Pr zbior pod red. T. Rozkruta, Sandomierz 2007, s. 35-121 (zob. s. 9). (zgłosiłem do pracy twórczej w UWM, w 2008 r).
40. Proces sporny, w: G. Erlebach, A. Dzięga, J. Krukowski, R. Sztychmiler. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 5: Księga VII – Procesy, Poznań (Pallottinum) 2007, s. 123-315. (zgłosiłem do pracy twórczej w UWM, w 2008 r).
41. Prawa stron procesowych w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa. W: Zagadnienia kościelnego prawa majątkowego i procesowego. Pr. zbior pod red. E. Szczot i S. Białek, Lublin (Wyd. KUL) 2008 s. 101-116. (zgłosiłem do pracy twórczej w UWM).
42. Powoływanie świadków w procesie kanonicznym, w: Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, Toruń 2008, s. 833-848. (zgłosiłem do pracy twórczej w UWM).
43. Adwokat w procesie o nieważność małżeństwa, w: Proces małżeński w świetle Dignitas connubii – pierwsze doświadczenia. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 11-12 czerwca 2007 roku. III Ogólnopolskie Forum Sądowe, pr. zbior. pod red. T. Rozkruta, Tarnów 2008 s.103-128
44. Przesłuchania w procesie kanonicznym, „Studia Prawnicze KUL”, 4 (36) 2008, s. 109-130.
45. Prawo do obrony w procesie kanonicznym, w: Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, pod red. J. Wroceńskiego i J. Krajczyńskiego, Warszawa (Wyd. UKSW) 2009, s. 791-807.
46. Przesłuchania i rekwizycje sądowe, w: Kieleckie Studia Teologiczne, t. 8: Prawo w służbie Kościołowi, Kielce (Wyd. Jedność) 2009, s. 175-190.
47. Trybunał metropolitalny II instancji, Annales Canonici 5:2009, s. 79-99.
48. Opinie biegłych w procesie o nieważność małżeństwa, w: Lex tua veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Pr zbior. pod red. P. Majera, A. Wójcik, Kraków 2010, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, s. 613-627.
49. Udział adwokata w przesłuchaniach stron, w: Ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, Pr. zbior. pod red. J. Wroceńskiego i H. Pietrzak, Warszawa (Wyd. UKSW) 2010, s. 543-553.
50. Nieważność małżeństwa zawieranego w formie konkordatowej z racji braku lub wady formy kanonicznej, w: Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, Pr. zbior. pod red. A. Tunia, Lublin (Wyd. KUL) 2011, s. 141-149.
51. Odnowienie funkcji adwokata przy sądach kościelnych (The renewal of the function of a lawyer in the courts of the Church; Rinnovo della funzione dell` avvocato presso i tribunali ecclesiastici), w: Nowe kategorie instytucji prawnych (Białostockie Studia Prawnicze 8:2010, pod red. K. Bagan-Kurluta, F. Lempa, Białystok 2010, s. 44-58,
52. Istotne obowiązki małżeńskie, „Prawo Kanoniczne” 54:2011 nr 1-2, s. 357-381.
53. Podmioty obowiązku ustalenia prawdy w procesie o nieważność małżeństwa, w: Współpraca sądu ze stronami i adwokatami, pod red. R. Sztychmiler i J. Krzywkowskiej, Olsztyn 2011, s. 81-96.
54. Znaczenie udziału pełnomocnika w procesie o nieważność małżeństwa, w: Fides et bellum. Księga poświęcona Pamięci Księdza Biskupa, Profesora, Generała śp. Tadeusza Płoskiego, Olsztyn (UWM) 2012, t. 2, s. 239-252.
55. Problemy z sądową ochroną praw człowieka, Oprac. red. R. Sztychmiler i J. Krzykowska, Olsztyn 2012, t. 1, ss. 668.
56. Znaczenie udziału adwokata w kanonicznych procesach małżeńskich, w: Problemy z sądową ochroną praw człowieka, pod red. R. Sztychmiler i J. Krzykowskiej, Olsztyn 2012, t. 1, s. 57-69.
57. Zadania adwokata związane z udziałem biegłych w procesie o nieważność małżeństwa. Wydane w: Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 13-14 czerwca 2011 roku (V Ogólnopolskie Forum Sądowe). Pr. zbior., red. T. Rozkrut, Tarnów 2012 s. 143-155.
58. Dowodzenie w procesach kościelnych, pod red. J. Krzywkowskiej, R. Sztychmilera, Olsztyn 2014, ss. 237.
59. Przesłuchanie świadków w procesie kanonicznym, w: Dowodzenie w procesach kościelnych, pod red. J. Krzywkowskiej, R. Sztychmilera, Olsztyn 2014, s. 45-66.
60. Kompetencje władzy sądowniczej Kościoła, w: Władza w prawie, pr. zbior. pod red. P. Majera i M. Kowalczyka, Olsztyn 2014, s. 121-131.
61. Kwalifikacja spraw do procesu o nieważność małżeństwa, „Monitor Prawny Proboszcza” ze stycznia i lutego 2015.
62. Ochrona prawna małżeństwa w kontekście ideologii gender, w: Katolickie zasady relacji państwo-kościół a prawo polskie, Lublin (TN KUL) 2015, s. 205-220.

63. Sztychmiler R., Posługa adwokata po Mitis Iudex, [w:] J. Krajczyński (red.), Proces małżeński według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, Płock 2015, s. 127-142.
64. Sztychmiler R., Wniesienie do sądu sprawy o nieważność małżeństwa, „Studia Prawnoustrojowe” 2015, nr 29, s. 219-230.
65. Sztychmiler R., Udział adwokata w procesie o nieważność małżeństwa po reformie procesu z 2015 roku, [w:] J. Krzywkowska, R. Sztychmiler (red.), Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych. Teoria i praktyka, Olsztyn 2016, s. 35-50.
66. Sztychmiler R., Aspekty praktyczne dowodzenia w procesach o nieważność małżeństwa, [w:] Kanoniczny proces małżeński w 10 lat po Dignitas Connubii, Tarnów 2016, s. 83-104.
67. Sztychmiler R., Procesy małżeńskie – stan aktualny i perspektywy, „Roczniki Nauk Prawnych” 2016, nr 3(26), s. 121-140.
68. Sztychmiler R., Miłosierdzie i sprawiedliwość w normach papieża Franciszka dotyczących procesów o nieważność małżeństwa, [w:] K.A. Parzych-Blakiewicz, J.J. Pawlik, P. Rabczyński, M. Żmudziński (red.), W służbie Bogu bogatemu w miłosierdzie w Archidiecezji i Metropolii Warmińskiej, Olsztyn 2017, s. 395-403.
69. Sztychmiler R., Franciszkowa reforma procesu małżeńskiego, [w:] J. Jeżewski, A. Pawlak (red.), Człowiek – Prawo – Państwo. Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, Warszawa 2017, s. 985-1000.
70. Sztychmiler R., Funkcja adwokata w sądownictwie kościelnym, [w:] E.W. Pływaczewski, J. Bryk (red.), Meandry prawa – teoria i praktyka. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Mieczysława Goettela, Szczytno 2017, s. 529-551.
71. Sztychmiler R., Dynamiczna posługa adwokata w zreformowanym procesie małżeńskim, [w:] Rozkrut T., Reforma procesowa papieża Franciszka – pierwsze doświadczenie. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 12-13 czerwca 2017 roku, Tarnów 2018 s. 89-103.
72. Sztychmiler R., Krzywkowska J., Adwokat w sprawach o nieważność małżeństwa. Rozwiązania ustawodawcze i ich stosowanie w sądach kościelnych (1983-2018), Olsztyn 2018, ss. 217.
73. Sztychmiler R., Rekwizycje sądowe po reformie procesu papieża Franciszka, [w:] M. Paszkowski, D. Daniluk, M. Rzewuska (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty postępowania dowodowego, Kortowski Przegląd Prawniczy (KPP) Monografie, Olsztyn 2018, s. 8-23; także w: http://uwm.edu.pl/kpp/files/numery_kpp/kpp_monografie_teoretyczne_i_praktyczne.pdf
74. Sztychmiler R., Potrzeba norm Konferencji Episkopatu Polski dotyczących adwokatów kościelnych, „Studia Włocławskie” 2019, nr 21, s. 425-454.
75. Sztychmiler R., Prawo do pomocy adwokata w sądownictwie kościelnym, [w:] K. Ciućkowska, J.J. Szczerbowski (red.), In varietate concordia. Księga jubileuszowa z okazji XXX-lecia pracy naukowej Profesora Bronisława Sitka, Warszawa 2019, s. 301-318.
76. Sztychmiler R., Wybór właściwej formy procesu małżeńskiego, w: Małżeństwo i jego nieważność a współczesne sądownictwo Kościoła. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 10-11 czerwca 2019 roku, red. T. Rozkrut, Tarnów 2020, s. 63-82.
77. Sztychmiler R., Praca i honoraria adwokatów kościelnych. „Ius Matrimoniale” Tom 31 nr 2 (2020), s. 65-89.
78. Sztychmiler R., Ochrona praw małżeństwa i rodziny: Jaka jest, jaka powinna być, co robić, by była skuteczna?, w: Poradnictwo rodzinne na emigracji. Teoria i praktyka, Warszawa 2021, s. 77-105.
79. Sztychmiler R., Miłość podstawą jedności i trwałości małżeństwa i rodziny, w: Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego, „Biuletyn” nr 44 (maj 2021), s. 39-42.

80. Przydatne w pracy adwokatów kościelnych, z lat 1992-2022: Sztychmiler R., Gwarancje wychowania religijnego dzieci w prawie polskim, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, t. 24 /2021, s. 211-228.

Stan, 06.04.2023.